Menu Close

Энержи Ресурс компанийн 2017 оны жилийн тайлангийн англи хувилбарын хөтөч (guide) дизайныг хийж гүйцэтгэлээ.

Вэб хуудас

Мөн тус ажлын хүрээнд Энержи Ресурс ХХК-ын вэб хуудасны англи хувилбарын дизайныг жилийн тайлантайгаа жигдрүүлж бага зэрэг засварласан хувилбар гаргав. Вэб хуудсыг:  Модивсофт.

Захиалагч

Энержи Ресурс ХХК

Хэвлэлийн дизайн бэлтгэсэн

Т.Мөнхдэлгэр — Дизайнер